Aanmelden COM

Casus aanmelden

Partners kunnen complexe casussen aanmelden via het Aanmeldformulier Casus Op Maat.

Stuur het ingevulde formulier naar info@vhhbzo.nl

Noot: Betrokken personen worden in principe op de hoogte gebracht dat ze worden besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. Meld dan toch zo’n casus aan. Waarom de betrokkene niet in kennis is gesteld van de aanmelding bij het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost wordt dan later in het proces besproken.

Casus Op Maat

Doel van Casus Op Maat is potentieel grote problemen klein te houden. Dat gebeurt door preventie, repressie en zorg. De samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid leidt bewezen tot betere resultaten bij complexe problemen.
COM sluit aan op de ZSM-aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en informatiesysteem GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem).

Een van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is de procesregie op complexe casussen. De informatie- en procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis zorgen ervoor dat er een multidisciplinair plan van aanpak wordt opgesteld en sturen op consequente uitvoering daarvan. Zij screenen aangemelde casussen en bepalen vanuit hun specifieke deskundigheid hoe het proces ingericht moet worden om een casus tot een goed einde te brengen.

Meer informatie over de COM-werkwijze:

Folder COM Bijlage uitnodiging

Stroomschema Casus Op Maat

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT