Sterkere regionale samenwerking in brede aanpak radicalisering

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHHBZO) heeft in Oost-Brabant de regierol in hoe casussen op het gebied van radicalisering worden aangepakt.

Er gebeurt al veel in de keten die (preventief) waakt voor allerlei mensen en groepen die zich ideologisch afzetten tegen onze normen en waarden en daarbij bereid zijn geweld te gebruiken. Het gaat om jihadistische radicalisering, maar ook om links-, rechts- en dierenextremisme.

Alert

Tijdens een bijeenkomst van de regiegroep op 24 oktober 2019 met alle aangesloten ketenpartners bij het ZVHHBZO zijn de aanwezigen bijgepraat over de versterkte regioaanpak van radicalisering, onder anderen door de voorzitter van de Programmaraad Radicalisering Maarten Houben en procesregisseur Manon Veendrick. Burgemeester Houben onderstreepte daarbij het belang van voorbereid zijn: “Door bijvoorbeeld gemeenten te trainen in het herkennen van radicalisering. Awareness en het kennisniveau op peil houden zijn een speerpunt van de Programmaraad Radicalisering. Er komen al veel veiligheidsonderwerpen op de bordjes van gemeenten terecht. Toch is het belangrijk dat het onderwerp radicalisering blijvend aandacht krijgt. We werken aan een stevig netwerk, met binnen elk politie-basisteam de nodige expertise, zodat iedereen weet bij wie ze terecht kunnen voor informatie en duiding. Borging in alle betrokken organisaties is essentieel, zodat men er alert op is.”

Versterkingsgelden

Frank Hustin, regionaal beleidsadviseur van het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant legt uit dat de toegekende versterkingsgelden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Ministerie van Justitie en Veiligheid helpen bij de aanpak zoals besproken op 24 oktober: “We hebben honderden mensen in Oost-Brabant, onder wie bijvoorbeeld ambtenaren, jongerenwerkers en wijkagenten, een training kunnen laten volgen over hoe ze radicalisering kunnen herkennen. Er zijn in verschillende gemeenten quickscans uitgevoerd en er worden focusgroepen en netwerken van sleutelfiguren ingericht. Het is belangrijk dat gemeenten goed in contact staan met de verschillende gemeenschappen en daarmee tijdig weten wat er speelt. Het is en blijft belangrijk dat we alert zijn, waakzaam blijven en onze kennis op peil houden. Dankzij de versterkingsgelden kan in Oost-Brabant Sandra Handels de komende maanden aan de slag als Regionaal Projectleider Radicalisering om ons hierbij te ondersteunen.

Impuls

De regionale samenwerking in de aanpak van radicalisering is nodig en waardevol, maar kan en moet dus nog beter. Daarvoor worden dus onder meer de NCTV-versterkingsgelden ingezet, aldus procesregisseur Manon Veendrick van het ZVHHBZO: “Vooropgesteld: de aanpak is al stevig en doordacht. De ketenpartners, waaronder gemeenten, politie, OM, Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming, werken al samen op Oost-Brabantniveau aan de weegtafel.

 

Er is natuurlijk de door het Regiobureau ondersteunde Programmaraad Radicalisering onder leiding van Maarten Houben. Met de versterkingsgelden kunnen we de aanpak een impuls geven. Het gaat dan om dreiging en weerbaarheid. We hebben nu de ruimte om af te tasten hoe we de ketensamenwerking nog verder kunnen uitbouwen, aanpassen en intensiveren.”

Focus

Met hulp van NCTV-budget gebeurt dat op verschillende manieren: “Om de verbinding met de 38 gemeenten en de ketenpartners verder te versterken. Verder focussen we op de procesregie voor de Weegtafel. Partners die daarvoor een casus aanmelden, kunnen we tevoren begeleiden in het traject, bijvoorbeeld voor het aanleveren van de benodigde informatie om te kunnen duiden. Daarnaast is er ruimte voor de opstart van een pilot in netwerkgerichte aanpak. Doel is grip te krijgen op groepen. Bovendien wordt de Weegtafel geëvalueerd, evenals de PGA-casuïstiek die eruit voortkomt. Tenslotte is er extra expertisetraining voor de Weegtafelpartners.”
In de versterkte aanpak heeft de nieuwe regionaal projectleider Radicalisering (Sandra Handels) een belangrijke rol: “Zij zet zich in op onderhoud van het gehele netwerk. Ook ligt de focus op de communicatiestrategie die nodig is zodra er een dreigingsbeeld naar buiten wordt gebracht: voor wie, op welke manier, het beste bereik. Sandra zet daarnaast een expertiseteam op voor de hele regio.”

Een fors pakket. “We zijn er volop mee bezig, ja. Maar we merken al dat de samenwerking verbetert.” De versterkte aanpak is nodig, duidt Manon: “Er is nog te weinig beeld. In het netwerk kunnen gemeenten kennis en inzichten ophalen die helpen bij signalering, herkennen en actie ondernemen. Doel voor komend jaar is radicalisering beter in kaart te brengen, op basis van wat er speelt en gebaseerd op informatie bij alle partners.”

Regionaal Projectleider Radicalisering Sandra Handels

Sandra Handels werkt per 1 oktober 2019 vanaf de Fuutlaan in Eindhoven, waar ook het Regiobureau en het Actiecentrum Ondermijning zijn gevestigd, en vanuit het ZVHHBZO aan de Smalstraat in Helmond. Na haar studie in Amsterdam werkte ze een aantal jaren bij de IND en voor IOM, Internationale Organisatie voor Migratie, als AMA-coördinator in een overheidspilot. Daarna ging ze naar de rechtbank in Dordrecht, als senior gerechtssecretaris in de Vreemdelingenkamer. Sandra is gedetacheerd vanuit de Rechtbank Oost Brabant in Den Bosch waar ze laatstelijk actief was als senior juridisch medewerker in het team bestuursrecht, op het vlak van beroepszaken asiel en sociale zekerheid.

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT