Manier van werken

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost hanteert twee instrumenten om in de netwerksamenwerking de veiligheid in de regio te verbeteren.
Hieronder vindt u achtergrondinformatie over Casus Op Maat en Persoons Gerichte Aanpak.

Casus Op Maat

Doel van Casus Op Maat is potentieel grote problemen klein te houden. Dat gebeurt door preventie, repressie en zorg. De samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid leidt bewezen tot betere resultaten bij complexe problemen.
COM sluit aan op de ZSM-aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en informatiesysteem GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem).

Een van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is de procesregie op complexe casussen. De informatie- en procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis zorgen ervoor dat er een multidisciplinair plan van aanpak wordt opgesteld en sturen op consequente uitvoering daarvan. Zij screenen aangemelde casussen en bepalen vanuit hun specifieke deskundigheid hoe het proces ingericht moet worden om een casus tot een goed einde te brengen.

Meer over de COM-werkwijze leest u in deze uitleg:

Folder COM

Casus aanmelden

Keten- en sleutelpartners kunnen complexe casussen aanmelden via het Aanmeldformulier Casus Op Maat.

Stuur het ingevulde formulier naar info@vhhbzo.nl

Noot: Betrokken personen worden op de hoogte gebracht dat ze worden besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. Dat kan niet altijd, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen. Meld dan toch zo’n casus aan. Waarom de betrokkene niet in kennis is gesteld van de aanmelding bij het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost wordt dan later in het proces besproken.

Stroomschema Casus Op Maat

Persoons Gerichte Aanpak

De Persoons Gerichte Aanpak is een integrale systeembenadering en gebaseerd op het continu in de gaten houden van drie doelgroepen personen in de criminaliteit.
In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost wisselen alle PGA-partners informatie uit over de daders, hun gezin en andere naasten. Doel is hun criminele activiteiten en overlastgevend gedrag een halt toe te roepen. Daders kunnen hulp en zorg krijgen, als hun houding dat toelaat en ze daarvoor openstaan. Zo niet, dan worden strafrechtinstrumenten ingezet, zoals detentie.

Over PGA

In 2014-2015 is de pilot TOP X uitgevoerd in de gemeenten Eindhoven, Helmond, Oss en ‘s-Hertogenbosch. Uit het proefproject rolde een integrale maatwerkaanpak van de criminelen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de regionale criminaliteit.
Na het proefproject is besloten om verder te gaan met deze manier van werken, de aanpak uit te breiden naar alle 21 gemeenten in Brabant Zuidoost (750.000 inwoners) en de naam TOP X te vervangen door PGA.

PGA is gericht op drie doelgroepen:

  1. (Potentiële) daders van High Impact Crimes, zoals straatroven, woninginbraken, overvallen en geweldsdelicten. Deze misdrijven hebben grote impact  op slachtoffers, hun omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving.
  2. Criminele kopstukken van problematische jeugdgroepen, en risicovolle groepsleden in hun directe invloedssfeer. Door de kopstukken aan te pakken, worden de belangrijkste en invloedrijkste leden uit de groep gehaald.
  3. Topplegers, door driehoek geprioriteerd. Topplegers hebben een (langdurig) patroon van strafbare feiten en zijn een grote last voor de samenleving. De driehoek politie – Openbaar Ministerie – gemeente prioriteert hen op basis van hun zware en ernstige delicten die de samenleving danig ontwrichten.

PGA richt zich ook op het gezins- en groepssysteem van daders, zoals hun kinderen, jongere broertjes en zusjes en groepsleden. Deze vaak jonge mensen, die het risico lopen af te glijden, worden opgenomen in het plan van aanpak, om een nieuwe generatie van jonge criminelen te voorkomen.

Vind ons ook op:

LinkedIn

Disclaimer | © powered by WEBFLAT